Personuppgiftspolicy

Hantering av personuppgifter inom JIGAB Golv AB. Från och med 2019-05-15 gäller följande policy som upprättats för JIGAB Golv AB, 556564-5040.

Bolaget värnar om din integritet. Vi vill att du som kund, leverantör, uppdragsgivare eller annan berörd ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Av den anledningen har vi tagit fram en personuppgiftspolicy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Syfte

– Att tydliggöra hur vi jobbar för att tillvarata dina rättigheter.

– Att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

 

Bakgrund

Vi behandlar dina uppgifter i första hand för att kunna fullfölja våra åtagande.

Uppgifterna behövs för att kunna ge dig bra service, exempelvis gällande information, marknadskommunikation, säkra leveranser, kund- och leverantörsundersökningar och uppföljning.

Vi kan också behöva uppgifterna för att uppfylla lagar om exempelvis arkivering.

 

Riktlinjer

Vi hanterar endast personliga uppgifter när vi har rättslig grund, som för att kunna fullfölja våra åtaganden mot våra kunder. Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och säkerställa våra tjänster. När personuppgifterna inte längre behövs för att fullfölja våra förpliktelser enligt avtal eller lag kommer dessa att tas bort.

Exempel på personuppgifter vi samlar in och hanterar är:

– Kontaktuppgifter som namn, adress, e-post

– Ägarinformation för fastigheter, anläggningar markupplåtelser och värderingar

– Avtalsrelaterad information i kund- och leverantörssyfte

– Övrig frivillig överlämnad information via exempelvis kontaktformulär

 

Tillfällen då vi samlar in personuppgifter:

– Vi får in uppgifter när du anlitar, mailar eller söker kontakt med någon av våra medarbetare eller bolaget.

– Vi får in uppgifter från våra uppdragsgivare.

 

Samtycke

Vid behov kommer vi inhämta samtycke innan vi startar med behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vid ett återkallande kommer vi inte längre att behandla eller inhämta nya personuppgifter under förutsättning att det inte behövs för att fullfölja våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

 

Behandling av personuppgifter

Våra rutiner gör att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Tillgång till uppgifterna finns endast hos personer inom bolaget som behöver dessa för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vid känsliga personuppgifter har vi en särskild behandlingsrutin för att säkerställa ett högre skydd.

Bolaget skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och behörighetsklassificerade lösningar. Alla system kräver personlig inloggning som måste uppdateras frekvent.

 

Personuppgifter till tredje part

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om du har lämnat ditt samtycke eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt avtal eller lag. Vid de tillfällen vi lämnar ut personuppgifter till tredje part har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer behandling på säkert sätt.

Vi överför inte personuppgifter utanför Sverige eller EU/EES, så kallat tredje land.

 

Rättigheter

Du har rätt:

– att få information om vilka av dina uppgifter som finns hos oss och hur dessa behandlas.

– att begära ut registerutdrag en gång per år där dina personuppgifter redovisas.

– att få dina uppgifter raderade om de inte längre behövs för den anledning dom insamlades för.

– att få dina uppgifter raderade om du återkallar ett tidigare givet samtycke.

– att få dina uppgifter raderade om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning där det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– att få dina uppgifter raderade om dina personuppgifter behandlats olagligt.

– Att få dina uppgifter raderade om du inte vill att de ska användas för direkt marknadsföringsändamål.

 

Rätten att få personuppgifterna raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 

Ansvar

Bolaget är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Behandlar, lagrar och att dina intressen och rättigheter tas tillvara.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är utsedd för att tillse den registrerades rättigheter och integritet. Även att följa upp så personuppgifter blir korrekt behandlade.

 

Insyn och synpunkter

Du har rätt att ta del av de uppgifter vi registrerat om dig och om något visar sig felaktigt ska rättelse ske. Om du vill ta del av dessa uppgifter ber vi dig kontakta oss enligt nedan.

Om du har några frågor gällande denna personuppgiftspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering kan du kontakta personuppgiftsansvarig via e-post: info@jigab.nu.